Fyra strategiska områden inom hållbarhet som du som styrelseledamot behöver ha koll på

Hållbarhet har utvecklats till en av de hetaste och allra viktigaste frågorna i styrelserummet. Vi lever i en tid med snabbare förändringstakt än någonsin tidigare. Det är styrelsens roll att ha siktet inställt mot framtiden och ta ansvar för att säkerställa ett företag som har ett existensberättigande även i morgon.

Tyvärr är det inte alltid som styrelsen i små bolag har en plan för hur man skall adressera hållbarhetsfrågorna. Min erfarenhet från att ha verkat i ett antal styrelser och nu nyligen också genomfört intervjuer med rådgivare kring styrelsearbete är att

hållbarhet tenderar att bli en egen fristående punkt på dagordningen, eller att hållbarhet hanteras utifrån ett för snävt perspektiv.

Styrelser som lyckas bäst har ett holistiskt perspektiv på hållbarhetsfrågor. De ser hållbarhet som en integrerad del som genomsyrar alla viktiga processer i företaget.

Här är fyra områden som du som ledamot bör ha koll på.

  1. Varumärke och renommé tar lång tid att bygga upp men kan raseras på några minuter. Det kan räcka med en ”tweet” eller att en ”visselblåsare” går ut med kontroversiell information via sociala medier så är den mediala karusellen igång. Här har styrelsen ett ansvar att säkerställa att företaget har tydliga värderingar och är transparent. Det räcker inte att följa lagstiftningen. Förväntningar från anställda, kunder, leverantörer och ägare är att bolaget agerar affärsetiskt, med gott omdöme och är en ansvarsfull aktör i samhället. Styrelsen bör ha en krisplan för hur företaget skall agera och kommunicera om något skulle gå fel som kan skada varumärket.
  2. Är företagets affärsmodell hållbar? Vi lever en tid med snabbare förändringstakt än någonsin tidigare i historien. Digitalisering, globalisering, teknikutveckling, demografi, förändrade värderingar och politiska risker gör att styrelsen måste ha förmåga att blicka in i framtiden. Styrelsen måste arbeta med omvärldsbevakning och ha en handlingsberedskap för olika scenarios som kan inträffa. Styrelsen ansvarar även för att säkerställa att organisationen har förmåga att hantera och agera på förändring.
  3. Attraherar och behåller företaget talanger? Det har länge sagts att personalen är företagets viktigaste resurs. Det har aldrig varit mera tydligt och relevant än idag. Att attrahera och behålla talanger är avgörande för framgång och konkurrensen är knivskarp. Värderingar förändras hos den unga generationen och synen på ledarskap, karriär och vad som förväntas av en attraktiv arbetsplats och företagskultur förändras. Styrelsens förmåga att besluta om långsiktiga och hållbara strategier för företagets humankapital har blivit kanske den viktigaste konkurrensfaktorn. Företag som har starka värderingar och ett högre syfte med sin verksamhet har i regel bättre lönsamhet än andra jämförbara företag som saknar en tydlig ledstjärna.
  4. Att driva på miljöfrågor och vara förenlig med lagar kan tyckas vara självklart. Styrelsens roll är att säkerställa att företaget har en miljöpolicy i framkant som omfattar viktiga miljömässiga aspekter, både vad gäller lagstiftning, men även syfte att driva ett aktivt miljöarbete är för att minimera företagets miljöpåverkan. Det åligger även styrelsen att göra uppföljning på efterlevnad och genomförande av handlingsplaner. En drivande och affärsutvecklande styrelse förstår hur ett aktivt miljöarbete skapar affärsfördelar på kort och lång sikt.