Fyra strategiska områden inom hållbarhet som du som styrelseledamot behöver ha koll på

Hållbarhet har utvecklats till en av de hetaste och allra viktigaste frågorna i styrelserummet. Vi lever i en tid med snabbare förändringstakt än någonsin tidigare. Det är styrelsens roll att ha siktet inställt mot framtiden och ta ansvar för att säkerställa ett företag som har ett existensberättigande även i morgon.

Tyvärr är det inte alltid som styrelsen i små bolag har en plan för hur man skall adressera hållbarhetsfrågorna. Min erfarenhet från att ha verkat i ett antal styrelser och nu nyligen också genomfört intervjuer med rådgivare kring styrelsearbete är att

hållbarhet tenderar att bli en egen fristående punkt på dagordningen, eller att hållbarhet hanteras utifrån ett för snävt perspektiv.

Styrelser som lyckas bäst har ett holistiskt perspektiv på hållbarhetsfrågor. De ser hållbarhet som en integrerad del som genomsyrar alla viktiga processer i företaget.

Här är fyra områden som du som ledamot bör ha koll på.

 1. Varumärke och renommé tar lång tid att bygga upp men kan raseras på några minuter. Det kan räcka med en ”tweet” eller att en ”visselblåsare” går ut med kontroversiell information via sociala medier så är den mediala karusellen igång. Här har styrelsen ett ansvar att säkerställa att företaget har tydliga värderingar och är transparent. Det räcker inte att följa lagstiftningen. Förväntningar från anställda, kunder, leverantörer och ägare är att bolaget agerar affärsetiskt, med gott omdöme och är en ansvarsfull aktör i samhället. Styrelsen bör ha en krisplan för hur företaget skall agera och kommunicera om något skulle gå fel som kan skada varumärket.
 2. Är företagets affärsmodell hållbar? Vi lever en tid med snabbare förändringstakt än någonsin tidigare i historien. Digitalisering, globalisering, teknikutveckling, demografi, förändrade värderingar och politiska risker gör att styrelsen måste ha förmåga att blicka in i framtiden. Styrelsen måste arbeta med omvärldsbevakning och ha en handlingsberedskap för olika scenarios som kan inträffa. Styrelsen ansvarar även för att säkerställa att organisationen har förmåga att hantera och agera på förändring.
 3. Attraherar och behåller företaget talanger? Det har länge sagts att personalen är företagets viktigaste resurs. Det har aldrig varit mera tydligt och relevant än idag. Att attrahera och behålla talanger är avgörande för framgång och konkurrensen är knivskarp. Värderingar förändras hos den unga generationen och synen på ledarskap, karriär och vad som förväntas av en attraktiv arbetsplats och företagskultur förändras. Styrelsens förmåga att besluta om långsiktiga och hållbara strategier för företagets humankapital har blivit kanske den viktigaste konkurrensfaktorn. Företag som har starka värderingar och ett högre syfte med sin verksamhet har i regel bättre lönsamhet än andra jämförbara företag som saknar en tydlig ledstjärna.
 4. Att driva på miljöfrågor och vara förenlig med lagar kan tyckas vara självklart. Styrelsens roll är att säkerställa att företaget har en miljöpolicy i framkant som omfattar viktiga miljömässiga aspekter, både vad gäller lagstiftning, men även syfte att driva ett aktivt miljöarbete är för att minimera företagets miljöpåverkan. Det åligger även styrelsen att göra uppföljning på efterlevnad och genomförande av handlingsplaner. En drivande och affärsutvecklande styrelse förstår hur ett aktivt miljöarbete skapar affärsfördelar på kort och lång sikt.

Beslutsfattande avgörande för kvaliteten på styrelsearbetet i ett tillväxtbolag

Styrelsens huvuduppgift är som bekant att fatta beslut och följa upp dessa. Sättet att fatta beslut är avgörande för styrelsearbetets kvalitet. Det handlar om viktiga frågor som bolagets förvaltning och ekonomi, tillsättande och avsättande av Vd, och inte minst beslut som rör bolagets affärsplan och dess genomförande.

Men det är inte alltid beslutsfattandet fungerar optimalt. Ibland fattas inte de viktiga besluten alls. Andra gånger har inte besluten den kvalitet som är önskvärd.

Rätt frågor på styrelsebordet

En bra styrelse skapar en process och ett arbetssätt som leder till att rätt frågor kommer upp på agendan. Den svarar för att frågorna är väl beredda och belysta från olika perspektiv. Styrelsen skall se till att frågorna är ”paketerade” på ett sätt så att det går att fatta beslut och att det finns en plan för hur beslutet skall följas upp. Det är viktigt att beslutet får en tydlig formulering i protokollet.

Styrelsens sju dödssynder

Vanliga misstag är att styrelsen:

 • inte är tillräckligt noggrann med att formulera rätt frågor, eller inte lyckas prioritera den fråga som är just nu är avgörande för bolagets utveckling
 • undviker känsliga frågor som kan uppfattas som kritik inom styrelsen eller mot bolagets ledning
 • fastnar i ärenden som har med bolagets löpande verksamhet och förvaltning att göra och därför lägger för lite tid på framtidsfrågorna
 • tar genvägar med sin egen branschkunskap och med sin analys av trender och förändringar i marknad och omvärld
 • hamnar som en ”släpvagn” där VD driver all strategi och affärsutveckling
 • har beslutångest och inte fattar beslut, eller att frågorna blir ”långbänkar”
 • slarvar med uppföljningen av beslut.

Fyra tips för bättre styrelsearbete

 Så, vilka är de viktigaste och enklaste områdena att förbättra? Här är fyra tips:

 • Anamma rätt ”mindset”. Förstå att styrelsen har en avgörande roll för att driva på utvecklingen av bolagets affärsverksamhet - och att den rollen är minst lika viktig som den legala rollen med uppföljning av förvaltning och ekonomi.
 • Öka fokus på strategiarbetet och tillväxtplanen. Arbeta mot var bolaget skall vara om tre år.
 • Lägg mer tid på att identifiera ”flaskhalsar” och ”barriärer” för genomförandet av tillväxtplanen, och se till att formulera beslut som tar företaget framåt.
 • Fatta snabba, men väl beredda beslut. Ändra beslut om det visar sig att planen inte fungerar. Förbättra uppföljningen av beslut.

 

Hjälp till styrelsen

Det finns en mängd verktyg och tekniker som hjälper styrelsen att fatta bättre beslut: beslutsmatriser, beslutsträd, T-chart, multiröstning, paretoanalys, kostnads/nyttoanalys, ”Conjoint-analyser”, för att nämna några.

Det finns en hel del skrivet kring området. Enkla verktyg för beslutsfattande kan du hitta på internet till exempel på Business News Daily  .

Det finns även en hel del forskning, metoder och verktyg som adresserar den mentala biten av beslutsfattande som är minst lika viktig. Forskning har visat att svåra och stora beslut i hög grad tas med ”magkänslan”.

Genom att systematisera styrelsearbetet kan du nå en ökad kvalitet. Jag brukar fokusera på två områden.

 1. Beslutsprocessen: att du har en beslutsprocess som driver fram bra beslutsunderlag: analys/fakta, alternativ, fördelar/nackdelar, kostnader/intäkter, risker och konsekvenser.
 1. Metod att föra fram rätt beslutsfrågor: att du har en metod för att identifiera rätt fråga utifrån mål och strategi. Ett sätt är att se företaget som ett ”system” där det vid varje givet tillfälle finns en flaskhals, ett hinder till företagets utveckling. Det är kring detta hinder som beslut skall formuleras för att ta företaget förbi hindret. När det är gjort tar man sig an nästa flaskhals.

 

Ägarna och styrelsen sätter företagskulturen

I bolag där ägarna vill ha god utveckling och tillväxt så har styrelsen en avgörande roll. En styrelse med bra affärsförståelse som snabbt kommer till beslut driver företaget framåt. Styrelsearbetet smittar av sig på resten av organisationen som kommer att våga och vilja mera. Detta ger bättre resultat och större arbetsglädje, både i styrelserummet och hos medarbetarna. Så våga fatta beslut! Även obekväma sådana. Kom ihåg att beslut går att ändra och det finns inget mera förödande för företagskulturen än ”långbänkar” och beslutsångest.

Trött på mördande konkurrens och prispress? Simma i ett eget hav istället.

Vinn över dina konkurrenter utan att försöka slå dina konkurrenter

IKEA, Apple, Zara, Wikipedia, TomTom, och AirBnB är alla exempel på företag som har skapat stora framgångar genom att definiera helt nya segment. De är innovatörer av affärsmodeller. Ta exemplet IKEA. Även om de började som en traditionell möbelförsäljare 1947 så konkurrerar de inte med traditionella möbelföretag idag. IKEA har skapat ett helt eget segment. IKEA’s affärsmodell är annorlunda än möbelfabrikens. Den spänner över hela värdekedjan och påverkar design, produktion, butiker, distribution, lager och processer.

De flesta företags tillväxtstrategier har de senaste decennierna byggt på konkurrensstrategier. Företagen har strävat efter att vinna en konkurrensfördel genom att prestera på en högre nivå än andra i samma bransch eller marknad. Marknaden har setts som en begränsad ”kaka” där man själv får en större del av kakan genom att någon annan får en mindre del av kakan.

Till följd av snabb teknologiutveckling, branschglidning och inte minst mer kunskap om affärsmodeller ser vi framgångsrika företag växa genom att definiera sitt eget segment. De skapar en ny, egen nisch genom att sätta nya ”glasögon på kunden” och att vara innovatörer av affärsmodeller. Kim och Maubourgne (INSEAD ) har underbyggt detta forskningsmässigt där de studerat 150 strategiska initiativ där företag hittat och definierat egna strategiska nischer (Blue Ocean Strategy, 2005). De har visat att det ofta finns en smartare och trevligare väg att vinna över konkurrenter än att försöka slå dina konkurrenter. //Magnus

Har ert konsultbolag svårt att få fart på tillväxten ?

Fem tips för konsultbolag

Vilka möjligheter har då konsult- och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter? Svaret är mycket stort. Faktum är att IT-företagen tillhör den bransch som har flest Snabbväxare (18 procent).

Vid analys av konsultbolag har några faktorer visat sig vara viktigare än andra för att möjliggöra tillväxt. Det har att göra med både branschens dynamik, konsultrollen i sig och även till viss mån företagens historik. Det finns ett tydligt mönster och vi kan därför ge tips om fem områden där det med god sannolikhet finns saker att göra för att stärka ett konsultbolags tillväxtförmåga, eller i värsta fall områden som bör adresseras för att företaget inte skall stagnera.

1. Ta tag i ledningskraften.
Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, vd och ledning? Nyttjar ni extern kompetens i t ex styrelse? Finns nödvändiga kompetenser och erfarenheter i ledningsgruppen? Finns erfarenhet av snabbväxare?


2. Fuska inte med tillväxtstrategin.
Tillväxtstrategin innehåller de strategiska kännetecken som definierar förmågan att skapa marknad och ta en tydlig roll i er nisch? Finns ”lyftet” för kunden, finns en tydlig affär med ett starkt helhetserbjudande? Affärsmodellering med en Business Canvas är ett exempel på verktyg som kan hjälpa dig med utveckling av affärsmodell och modellering av tjänsteerbjudanden till segment.


3. Försäljning är en profession.
I ett konsultbolag är ingen och alla säljare. Man säljer ofta på befintliga kunder och relationer. Men det räcker inte för att växa och det är ofta svårt och tidskrävande att hitta nya kunder. Försäljning är en profession. Har du inte möjlighet att använda proffssäljare behöver du göra alla i företaget till ”semiprofessionella säljare”. Alla skall kunna identifiera en affärsmöjlighet och ”pitcha” företagets erbjudande. Ett annat sätt att öka sin säljkraft är att få till en mer systematisk sälj- och prospekteringsprocess, till exempel genom att stödja den med smarta digitala verktyg.


4. Bli världens bästa arbetsplats.
Personalen är företagets viktigaste resurs, attrahera talangerna och tillväxten säkras. Skapa en företagskultur som är både attraktiv att arbeta i och som ger tydlig ledstjärna om vad företaget skall åstadkomma för kunden och hur företaget tjänar pengar. Prioritera att kommunicera företagets värderingar med nuvarande och framtida talangmarknad.


5. Tänk x10.
Arbeta med att bygga strukturkapital i företaget. Verka för standardisering av produkter och tjänster för att undvika och minimera resurskrävande anpassningar. Bygga effektiva och flexibla flöden och rutiner. Arbeta resurssnålt och fokusera på det som är kärnkompetensen och låta andra göra resten. I slutändan handlar mycket av konsultbranschen om operationell excellens

Vad gör tillväxtbolagen för att växa uthålligt?

Snabbväxarna är företag som växer minst 25% per år över sju bokslut (Ahrens Tillväxtlista). De dubblerar sin omsättning vart tredje år, de är lönsamma, uthålliga och växer av egen kraft.

Hur kan detta vara möjligt? Och vilka möjligheter har konsult och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter Forskning och erfarenheter från hundratals snabbväxande företag har kartlagt 12 tillväxtfaktorer som förklarar hur snabbväxarna skapar marknad och organiserar verksamheten.

Få växer snabbt
Låt oss börja med att slå fast att det är ett fåtal av landets företag som växer snabbt. Närmare bestämt ca 2.5% av alla företag. Du känner säkert till begreppet Gasellföretag. Sveriges Gaseller publiceras årligen i Dagens industri. Det handlar om 700 – 1 000 företag per år med en omsättning på minst 10 Mkr och som har dubblerat sin omsättning över tre år.

Men tyvärr är det väldigt få av Gasellföretagen som klarar av fortsatt snabb tillväxt. Faktum är att endast 1% av Gasellerna fortsätter att växa. För de Gaseller som klarar av att växa över två mätperioder, dvs 6 år, ser det däremot ljust ut. 80% av dessa fortsätter att växa uthålligt.

Snabbväxarna är tvärtom-företag
Snabbväxare är inte som alla andra. De fungerar och är organiserade på ett speciellt sätt. De är tvärtom-företag. De vågar gå mot strömmen. Äldreliv i Stockholm toppade Ahrens Tillväxtliga 2014 med en årlig tillväxt på 111,55%. Klarna är tvåa på listan med 98,43%.

Båda dessa är exempel på företag som ger kunden ett tydligt ”lyft” i sitt erbjudande. I Klarnas fall så löser de två problem för kunderna. Att människor är rädda att exponera sitt kreditkort på internet och att handlarna vill få betalt snabbt.

Snabbväxarna lyssnar på kundens ”verkliga behov”, inte det kunden ber om. De uppfinner inte utan är ofta en ”second mover” som inspireras av andra och snabbt kombi-innoverar egna erbjudanden utifrån befintlig teknik och lösningar.

Snabbväxarna är stadigast på ett ben och fokuserar på det de kan bäst. Snabbväxarna hatar byråkrati, men älskar ordning. Alla anställda tar ansvar och det finns en stor stolthet för företaget.

Snabbväxarna skapar marknad genom att erbjuda ett ”lyft” för kunden. Det kan vara en helt ny kalkyl. Som IKEA som byter kundtid mot pengar. Eller Nespresso som säljer en fin kaffemaskin till lågt pris mot kredittid genom att ta hem affären på kaffekapslarna.

Det kan handla om att sätta ”nya glasögon” på kunden. Hästens som lärde oss att man måste betala för att sova gott. Blårutigt överdrag så att gästerna kan se det genom den öppna sovrumsdörren.

Snabbväxarna tänker alltid ”x 10”. Fokusering ger volym, skräddarsytt kostar skjortan.

12 tillväxtfaktorer
Så varför är det här relevant för dig? Du kanske inte ens har ambitionen att växa eller åtminstone inte att växa snabbt. Men en sak är klar, ingen vill krympa.

Därför kan alla företag dra nytta av och lära sig av de snabbväxande bolagen. Inte minst för att skapa trygghet, stabilitet och ett välmående företag.

För att öka ditt företags tillväxtkraft krävs att du vet vilka faktorer som har betydelse för tillväxt och det går att avgöra vad som är ”rätt och fel” inriktning av faktorerna för att nå tillväxt.

Ahrens har definierat 12 faktorer för att göra en objektiv jämförelse mellan ett bolag och de bästa snabbväxarna. Jämförelsen är en objektiv ”benchmark” utifrån mängder av data från analyser av olika bolag.

De 12 faktorerna är:

 • Tillväxtstarka ägare
 • Tillväxtfinansering
 • Tillväxtutrymme
 • Tidsmonopol
 • Fokus
 • Marknadsskapande
 • Internationell kraft
 • Dynamisk effektivitet
 • Hårdmjuk styrning
 • Tältorganisation
 • Tillväxtledarskap
 • Ledningskraft

Vilka möjligheter har då konsult och kunskapsbolag att påverka sina tillväxtkrafter? Svaret är mycket stora. Exempel på områden är tjänstepaketering, affärsmodeller, marknadsstödjande insatser, digital försäljning, employer branding, företagskultur, arbetsprocesser, rutiner, metoder och verktyg.

Som verksam i ett entreprenöriellt företag har du och dina kollegor förmodligen redan passion och mod. Genom att addera kunskap om tillväxt och systematiska metoder så ökar chansen att ni att lyckas med er tillväxtresa.

/Magnus Burvall